luk

Holstein

X-Vik tyre
Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VH Crown, VH Sector, VH Gotcha, VH Linwood, VH Prada, VH Ramsey, VH Saade, VH Allusio og VH Novak RC.
FULD SKEMA

stb. nr. race navn ntm far x mf pris
260098 HOL VH Growny +38  G VH Goleen x Rodgers 217
260549 HOL VH Barwish +36  G VH Baramas x VH Plato 217
260551 HOL VH Burzaco +36  G VH Bahrain x Checkers 217
260096 HOL VH Sector +35  G VH Sylvest x Balisto 217
260547 HOL VH Allusio +34  G Aragon x VH Bosman 217
260373 HOL VH Saade +34  G VH Stan x VH Esset 217
259972 HOL VH Gotcha +33  G VH Grejs x Danno 217
260474 HOL VH NovakRC +33  G VH NolanRC x Reflector 217
259122 HOL VH Bahrain +32  G VH Bosman x VH Sergio 165
259480 HOL VH Hipsen +32  G VH Highway x VH Booth 165
259811 HOL VH Ramsey +32  G VH River x Penley 165
259980 HOL VH Crown +31  G Charley x SB Silver 165
259616 HOL VH Ginger +31  G VH Goleen x Vitesse 165
259973 HOL VH Laval P +31  G Louxor x Powerball 165
260213 HOL VH Habakuk +30  G Hartley x Abel 165
260207 HOL VH Prada +30  G VH Python x Racer 165
259291 HOL VH Badger +29  G VH Bruce x VH Booth 165
260208 HOL VH MarkosP +29  G VH Monty P x Abel 165
259809 HOL VH Friday +28  G Federal x VH Gant 135
259978 HOL VH Ridley +28  G VH Rakeem x VH Foster 165
260204 HOL VH Romulus +28  G VH Rozwell x VH Clark 165
258652 HOL VH Sylvest +28  G VH Sparky x VH Meno 135
259814 HOL VH Bronski +27  G VH Brook x VH Gant 135
259807 HOL VH Hotman +27  G VH Highway x VH Boogie 135
258925 HOL VH Monty P +27  G Milford P x Balisto 165
258654 HOL VH Romello +27  G Rodgers x VH Miracle 165
258649 HOL VH Bradoc +26  G VH Blush x VH Bynke 135
259979 HOL VH Linwood +26  G VH Leyton x Nilson 135
259293 HOL VH BlietRC +25  G VH Bosman x Fageno 135
259476 HOL VH Bones +25  G VH Benzema x VH Everest 135
260029 HOL VH CoNalle +25  G Charley x VH Cosmo
260203 HOL VH Slatt P +25  G Sound Syst x Powerball 135
259608 HOL VH Sublime +25  G VH Skipper x Balisto 165
259606 HOL VH Gade +24  G VH Gofeet x Massey 135
259819 HOL VH Molde P +24  G MissionRCP x Reflector 135
259612 HOL VH Panache +24  G VH Pogba P x VH Gant 135
259479 HOL VH Smoodie +24  G VH Skipper x VH Miguel 135
257050 HOL VH Sparky +24   VH Suarez x VH Salomon 135
259463 HOL VH Beluga +23  G VH Broback x VH Clement 135
259469 HOL VH Benaro +23  G VH Brook x VH Gant 135
257921 HOL VH Fray RC +23  G Fageno x VH Black 135
258820 HOL VH Gombo +23  G Gandhi x VH Miracle 135
259970 HOL VH Sky Red +23  G Styx Red x Brekem 165
259123 HOL VH Artem +22  G Abel x Boss 135
257238 HOL VH Cosmo +22   VH Clark x Router 135
258449 HOL VH Rozwell +22  G Reflector x VH Osmus 165
259286 HOL VH Sniff +22  G VH Simon x VH Clark 135
259127 HOL VH Stilo +22  G VH Story x VH Booth 135
257952 HOL VH Benzema +21   Balisto x VH Grafit 135
255761 HOL VH Booth +20   Beacon x Planet 135
258824 HOL VH Garbro +20  G Mardi Gras x VH Grafit 135
258818 HOL VH Leyton +20  G VH Lot x VH Rubak 135
258939 HOL VH Lombre +20  G VH Liftoff x Denim 135
258451 HOL VH Renault +20  G Reflector x VH Miracle 135
258452 HOL VH Balzac +19  G VH Beta x VH Bento 135
258816 HOL VH Python +19  G Penley x G-Force 135
259118 HOL VH Kilmer +18  G VH Kasi RC x Fageno 135
258966 HOL VH Lurig +18  G VH Lemek x VH Miracle 135
259558 HOL VH MixPPRC +18  G MissionRCP x Powerball 165
258650 HOL VH Raffi +18  G Rodgers x VH Grafit 135
258436 HOL VH Brixton +17   Balisto x VH Mandel 135
257947 HOL VH Brisco +16  G Balisto x VH Op 135
258170 HOL VH Soulrun +16   Supershot x Epic 135
258308 HOL VH BassRed +14  G Bolt RC x Destry RC 135
259128 HOL VH Burash +13  G Brentano x Sargeant 135
258648 HOL VH Pasha +13  G Penley x Supersire 135
258293 HOL VH Barso +11   Blind Side x VH Mugsy 135
257364 HOL VH Pontos +11   Picanto x VH Bismark 135
257001 HOL VH Future +9   Fanatic x Juwel 135
258440 HOL VH Neptune +8   Nilson x Offie 135
STB. NR. NAVN NTM Y HUNLIG
FR.
KÆLV.
EVNE
FØDSEL GEN.
SH.
KLOV-
SH.
YVER-
SH.
UNGDYRS-
OVERL.
HOLD-
BARHED
KROPS-
KAPA-
CITET
LEMMER MALKE-
ORG.
MALKE-
TID
TEMP. FAR MF PRIS
260098 VH Growny
+38 124 117 97 103 113 104 114 100 121 96 110 105 107 86 VH Goleen Rodgers 217
260549 VH Barwish
+36 120 110 109 106 109 103 111 121 114 101 113 108 112 112 VH Baramas VH Plato 217
260551 VH Burzaco
+36 122 111 105 103 105 120 112 113 125 94 119 106 101 103 VH Bahrain Checkers 217
260096 VH Sector
+35 122 110 119 99 109 109 118 98 109 118 106 109 95 104 VH Sylvest Balisto 217
260547 VH Allusio
+34 121 110 107 108 104 96 118 102 119 106 110 110 98 114 Aragon VH Bosman 217
260373 VH Saade
+34 120 102 109 117 101 120 108 102 120 99 113 120 107 104 VH Stan VH Esset 217
259972 VH Gotcha
+33 116 110 119 105 108 106 113 114 117 103 96 112 103 109 VH Grejs Danno 217
260474 VH NovakRC
+33 107 126 116 100 114 115 117 109 123 103 108 118 101 110 VH NolanRC Reflector 217
259122 VH Bahrain
+32 125 107 97 100 102 101 112 111 116 90 110 95 107 103 VH Bosman VH Sergio 165
259480 VH Hipsen
+32 118 116 105 97 112 113 115 95 117 93 107 109 88 108 VH Highway VH Booth 165
259811 VH Ramsey
+32 117 111 107 105 111 114 108 109 125 111 110 109 97 112 VH River Penley 165
259980 VH Crown
+31 122 105 116 98 108 99 102 105 121 107 106 117 108 101 Charley SB Silver 165
259616 VH Ginger
+31 116 107 110 110 114 116 118 94 120 102 107 105 97 94 VH Goleen Vitesse 165
259973 VH Laval P
+31 119 107 116 97 99 103 113 102 119 113 105 119 88 123 Louxor Powerball 165
260213 VH Habakuk
+30 125 101 110 104 104 108 102 95 107 112 106 112 101 109 Hartley Abel 165
260207 VH Prada
+30 120 104 109 100 100 97 111 103 115 114 114 122 100 111 VH Python Racer 165
259291 VH Badger
+29 126 98 106 90 103 102 112 106 113 95 111 101 89 114 VH Bruce VH Booth 165
260208 VH MarkosP
+29 118 103 117 106 105 113 104 112 112 100 100 110 106 106 VH Monty P Abel 165
259809 VH Friday
+28 116 110 109 101 113 93 107 100 113 111 110 114 107 119 Federal VH Gant 135
259978 VH Ridley
+28 113 103 120 107 103 109 118 108 114 114 102 113 99 115 VH Rakeem VH Foster 165
260204 VH Romulus
+28 119 105 102 95 111 114 106 102 119 103 113 118 109 101 VH Rozwell VH Clark 165
258652 VH Sylvest
+28 110 114 109 107 114 122 112 107 118 111 107 115 89 113 VH Sparky VH Meno 135
259814 VH Bronski
+27 123 95 105 106 99 112 107 109 118 91 104 105 101 101 VH Brook VH Gant 135
259807 VH Hotman
+27 118 111 110 108 102 105 100 96 106 108 114 115 104 104 VH Highway VH Boogie 135
258925 VH Monty P
+27 120 96 103 106 103 105 101 118 118 98 109 121 106 108 Milford P Balisto 165
258654 VH Romello
+27 108 112 122 103 114 117 105 104 114 99 110 111 119 101 Rodgers VH Miracle 165
258649 VH Bradoc
+26 102 120 115 107 120 121 117 108 121 99 112 111 97 104 VH Blush VH Bynke 135
259979 VH Linwood
+26 120 98 108 106 96 103 103 106 116 107 111 122 109 103 VH Leyton Nilson 135
259293 VH BlietRC
+25 114 112 113 101 106 104 106 111 115 106 112 107 99 96 VH Bosman Fageno 135
259476 VH Bones
+25 119 105 102 110 100 106 105 104 112 92 105 109 94 101 VH Benzema VH Everest 135
260029 VH CoNalle
+25 116 104 110 110 103 108 102 117 106 100 105 104 112 108 Charley VH Cosmo
260203 VH Slatt P
+25 122 105 104 92 92 91 100 105 107 113 96 119 105 109 Sound Syst Powerball 135
259608 VH Sublime
+25 122 92 108 99 107 108 105 109 109 99 105 108 103 94 VH Skipper Balisto 165
259606 VH Gade
+24 113 112 109 102 100 106 104 113 114 99 104 109 102 111 VH Gofeet Massey 135
259819 VH Molde P
+24 119 97 118 97 96 112 105 103 108 122 98 117 94 106 MissionRCP Reflector 135
259612 VH Panache
+24 125 96 114 85 105 100 105 93 115 96 98 101 90 108 VH Pogba P VH Gant 135
259479 VH Smoodie
+24 109 106 104 105 103 116 115 116 119 86 106 117 92 95 VH Skipper VH Miguel 135
257050 VH Sparky
+24 113 118 99 104 104 119 100 96 112 107 105 117 94 106 VH Suarez VH Salomon 135
259463 VH Beluga
+23 117 98 107 106 106 106 106 106 110 100 116 115 95 101 VH Broback VH Clement 135
259469 VH Benaro
+23 121 97 108 102 105 102 103 99 110 103 114 108 102 101 VH Brook VH Gant 135
257921 VH Fray RC
+23 118 112 116 110 100 91 98 102 98 117 99 88 110 116 Fageno VH Black 135
258820 VH Gombo
+23 108 110 107 104 116 110 106 103 110 93 113 120 112 103 Gandhi VH Miracle 135
259970 VH Sky Red
+23 111 116 111 107 97 116 92 102 121 111 111 124 111 96 Styx Red Brekem 165
259123 VH Artem
+22 112 110 106 104 96 109 100 107 114 102 105 119 107 113 Abel Boss 135
257238 VH Cosmo
+22 108 118 107 106 117 118 99 102 115 99 94 105 112 108 VH Clark Router 135
258449 VH Rozwell
+22 108 100 108 103 112 112 103 105 123 104 107 117 138 106 Reflector VH Osmus 165
259286 VH Sniff
+22 104 123 108 94 115 111 108 101 117 91 97 114 106 96 VH Simon VH Clark 135
259127 VH Stilo
+22 115 105 108 98 100 110 107 96 114 95 109 111 93 113 VH Story VH Booth 135
257952 VH Benzema
+21 122 95 86 105 94 108 96 114 110 95 108 107 102 112 Balisto VH Grafit 135
255761 VH Booth
+20 122 98 110 94 95 105 95 111 111 101 114 96 96 118 Beacon Planet 135
258824 VH Garbro
+20 121 102 96 101 98 98 97 98 106 111 108 107 104 106 Mardi Gras VH Grafit 135
258818 VH Leyton
+20 107 109 111 108 105 100 110 113 116 97 107 114 91 104 VH Lot VH Rubak 135
258939 VH Lombre
+20 102 125 107 100 115 110 105 112 109 96 100 110 106 92 VH Liftoff Denim 135
258451 VH Renault
+20 114 99 108 96 109 107 102 103 120 104 111 100 117 109 Reflector VH Miracle 135
258452 VH Balzac
+19 96 116 102 108 120 122 117 117 127 100 102 111 95 90 VH Beta VH Bento 135
258816 VH Python
+19 105 109 108 91 103 106 112 103 117 110 107 121 93 110 Penley G-Force 135
259118 VH Kilmer
+18 103 113 103 96 98 97 111 102 115 121 112 129 103 100 VH Kasi RC Fageno 135
258966 VH Lurig
+18 104 116 104 104 110 110 106 108 112 95 109 106 96 95 VH Lemek VH Miracle 135
259558 VH MixPPRC
+18 117 99 110 101 83 102 104 104 114 118 103 111 92 101 MissionRCP Powerball 165
258650 VH Raffi
+18 110 109 105 112 106 106 102 96 116 88 123 102 102 92 Rodgers VH Grafit 135
258436 VH Brixton
+17 107 97 109 109 103 106 107 109 119 92 117 121 104 107 Balisto VH Mandel 135
257947 VH Brisco
+16 110 106 99 106 106 93 100 102 122 94 104 106 100 101 Balisto VH Op 135
258170 VH Soulrun
+16 110 91 105 100 95 111 105 116 113 120 99 124 95 111 Supershot Epic 135
258308 VH BassRed
+14 111 99 102 100 97 100 99 109 106 107 112 108 99 115 Bolt RC Destry RC 135
259128 VH Burash
+13 107 104 105 97 99 112 105 92 108 105 111 113 102 114 Brentano Sargeant 135
258648 VH Pasha
+13 103 100 102 104 96 105 111 120 114 103 103 124 86 104 Penley Supersire 135
258293 VH Barso
+11 105 102 115 106 94 98 102 102 112 96 122 111 92 94 Blind Side VH Mugsy 135
257364 VH Pontos
+11 104 108 92 106 107 107 104 103 107 97 98 96 101 107 Picanto VH Bismark 135
257001 VH Future
+9 111 95 102 115 107 111 85 96 102 106 96 98 119 104 Fanatic Juwel 135
258440 VH Neptune
+8 98 106 108 108 109 111 90 114 122 99 110 115 103 111 Nilson Offie 135
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.