luk

Holstein

X-Vik tyre
Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VH Crown, VH Sector, VH Gotcha, VH Prada, VH Saade, VH Allusio, VH Burzaco, VH Bourbon, VH Brogdon og VH Advance.
FULD SKEMA

stb. nr. race navn ntm far x mf pris
260098 HOL VH Growny +37  G VH Goleen x Rodgers 218
260549 HOL VH Barwish +36  G VH Baramas x VH Plato 218
260644 HOL VH Harry P +36  G Hotspot P x EV Jetset 218
260551 HOL VH Burzaco +35  G VH Bahrain x Checkers 218
260096 HOL VH Sector +35  G VH Sylvest x Balisto 218
260547 HOL VH Allusio +34  G Aragon x VH Bosman 192
260373 HOL VH Saade +34  G VH Stan x VH Esset 218
260598 HOL VH Bourbon +33  G Benz x Abbott 192
260782 HOL VH Backup +32  G Benz x Superhero 192
260638 HOL VH Brogdon +32  G VH Bradoc x VH Cosmo 192
259607 HOL VH Don Red +32  G VH Dent RC x Fageno 192
260474 HOL VH NovakRC +32  G VH NolanRC x Reflector 192
259122 HOL VH Bahrain +31  G VH Bosman x VH Sergio 166
259978 HOL VH Ridley +31  G VH Rakeem x VH Foster 166
260471 HOL VH Advance +30  G VH Artem x VH Access 192
259980 HOL VH Crown +30  G Charley x SB Silver 166
259972 HOL VH Gotcha +30  G VH Grejs x Danno 166
259616 HOL VH Ginger +29  G VH Goleen x Vitesse 166
259809 HOL VH Friday +28  G Federal x VH Gant 166
260213 HOL VH Habakuk +28  G Hartley x Abel 166
259480 HOL VH Hipsen +28  G VH Highway x VH Booth 166
260207 HOL VH Prada +28  G VH Python x Racer 135
259973 HOL VH Laval P +27  G Louxor x Powerball 135
258654 HOL VH Romello +27  G Rodgers x VH Miracle 166
259476 HOL VH Bones +26  G VH Benzema x VH Everest 135
259814 HOL VH Bronski +26  G VH Brook x VH Gant 135
259807 HOL VH Hotman +26  G VH Highway x VH Boogie 135
260553 HOL VH Langley +26  G Louxor x Abel 135
259979 HOL VH Linwood +26  G VH Leyton x Nilson 135
260208 HOL VH MarkosP +26  G VH Monty P x Abel 166
258925 HOL VH Monty P +26  G Milford P x Balisto 166
259608 HOL VH Sublime +26  G VH Skipper x Balisto 135
258652 HOL VH Sylvest +26  G VH Sparky x VH Meno 135
259291 HOL VH Badger +25  G VH Bruce x VH Booth 166
259293 HOL VH BlietRC +25  G VH Bosman x Fageno 135
259463 HOL VH Beluga +24  G VH Broback x VH Clement 135
258649 HOL VH Bradoc +24  G VH Blush x VH Bynke 135
259479 HOL VH Smoodie +24  G VH Skipper x VH Miguel 135
259469 HOL VH Benaro +23  G VH Brook x VH Gant 135
260636 HOL VH Mint PP +23  G VH Monty P x Chipper P 166
260203 HOL VH Slatt P +23  G Sound Syst x Powerball 135
257050 HOL VH Sparky +23   VH Suarez x VH Salomon 135
258939 HOL VH Lombre +22  G VH Liftoff x Denim 135
259612 HOL VH Panache +22  G VH Pogba P x VH Gant 135
259811 HOL VH Ramsey +22  G VH River x Penley 135
260204 HOL VH Romulus +22  G VH Rozwell x VH Clark 135
259286 HOL VH Sniff +22  G VH Simon x VH Clark 135
258818 HOL VH Leyton +21  G VH Lot x VH Rubak 135
259970 HOL VH Sky Red +21  G Styx Red x Brekem 166
257952 HOL VH Benzema +20   Balisto x VH Grafit 135
257921 HOL VH Fray RC +20   Fageno x VH Black 135
258820 HOL VH Gombo +20  G Gandhi x VH Miracle 135
258966 HOL VH Lurig +20  G VH Lemek x VH Miracle 135
259819 HOL VH Molde P +20  G MissionRCP x Reflector 135
259127 HOL VH Stilo +20  G VH Story x VH Booth 135
259123 HOL VH Artem +19  G Abel x Boss 135
258436 HOL VH Brixton +19   Balisto x VH Mandel 135
257238 HOL VH Cosmo +19   VH Clark x Router 135
259118 HOL VH Kilmer +18  G VH Kasi RC x Fageno 135
258816 HOL VH Python +18  G Penley x G-Force 135
255761 HOL VH Booth +17   Beacon x Planet 135
258451 HOL VH Renault +17  G Reflector x VH Miracle 135
258170 HOL VH Soulrun +15   Supershot x Epic 135
259558 HOL VH MixPPRC +13  G MissionRCP x Powerball 166
258650 HOL VH Raffi +13  G Rodgers x VH Grafit 135
259128 HOL VH Burash +12  G Brentano x Sargeant 135
258308 HOL VH BassRed +11  G Bolt RC x Destry RC 135
257364 HOL VH Pontos +11   Picanto x VH Bismark 135
257001 HOL VH Future +8   Fanatic x Juwel 135
STB. NR. NAVN NTM Y HUNLIG
FR.
KÆLV.
EVNE
FØDSEL GEN.
SH.
KLOV-
SH.
YVER-
SH.
UNGDYRS-
OVERL.
HOLD-
BARHED
KROPS-
KAPA-
CITET
LEMMER MALKE-
ORG.
MALKE-
TID
TEMP. FAR MF PRIS
260098 VH Growny
+37 123 119 97 102 112 100 115 100 121 96 109 104 107 85 VH Goleen Rodgers 218
260549 VH Barwish
+36 120 110 109 108 111 100 111 122 115 102 112 107 112 113 VH Baramas VH Plato 218
260644 VH Harry P
+36 129 105 108 108 101 110 102 107 121 105 119 104 106 105 Hotspot P EV Jetset 218
260551 VH Burzaco
+35 122 111 107 103 104 118 109 114 124 96 118 105 103 101 VH Bahrain Checkers 218
260096 VH Sector
+35 121 112 121 100 111 109 117 97 110 118 104 108 94 103 VH Sylvest Balisto 218
260547 VH Allusio
+34 122 109 105 109 103 93 117 101 118 106 109 110 100 114 Aragon VH Bosman 192
260373 VH Saade
+34 120 102 109 118 102 121 106 103 119 104 113 121 105 102 VH Stan VH Esset 218
260598 VH Bourbon
+33 127 104 104 107 97 106 98 105 115 100 116 119 116 99 Benz Abbott 192
260782 VH Backup
+32 123 111 106 98 99 100 101 105 120 105 111 121 110 113 Benz Superhero 192
260638 VH Brogdon
+32 118 109 119 102 112 118 107 107 121 96 104 104 112 102 VH Bradoc VH Cosmo 192
259607 VH Don Red
+32 119 115 107 91 101 104 115 104 124 105 107 110 91 118 VH Dent RC Fageno 192
260474 VH NovakRC
+32 106 127 116 100 112 114 117 108 123 104 108 118 100 109 VH NolanRC Reflector 192
259122 VH Bahrain
+31 124 107 98 102 101 97 110 112 115 91 110 96 108 101 VH Bosman VH Sergio 166
259978 VH Ridley
+31 114 104 122 116 103 109 118 108 112 114 101 113 100 114 VH Rakeem VH Foster 166
260471 VH Advance
+30 114 109 106 102 112 113 107 107 126 112 107 124 106 111 VH Artem VH Access 192
259980 VH Crown
+30 122 105 117 94 109 99 101 103 121 106 106 117 105 102 Charley SB Silver 166
259972 VH Gotcha
+30 114 109 119 106 108 103 111 113 115 103 95 111 103 110 VH Grejs Danno 166
259616 VH Ginger
+29 114 107 110 110 114 113 118 101 120 102 105 105 97 93 VH Goleen Vitesse 166
259809 VH Friday
+28 116 109 107 108 113 96 106 100 113 108 111 113 111 121 Federal VH Gant 166
260213 VH Habakuk
+28 124 102 110 103 103 106 102 93 107 114 106 112 100 109 Hartley Abel 166
259480 VH Hipsen
+28 116 115 105 100 111 111 111 95 116 91 107 107 88 107 VH Highway VH Booth 166
260207 VH Prada
+28 119 104 109 99 100 96 109 104 115 115 114 119 99 111 VH Python Racer 135
259973 VH Laval P
+27 115 107 117 108 100 100 112 102 117 114 106 117 87 123 Louxor Powerball 135
258654 VH Romello
+27 110 110 120 103 110 115 107 105 114 97 108 109 115 100 Rodgers VH Miracle 166
259476 VH Bones
+26 120 103 102 111 101 107 105 106 111 93 105 108 97 99 VH Benzema VH Everest 135
259814 VH Bronski
+26 122 96 106 110 100 111 106 105 118 91 101 103 101 99 VH Brook VH Gant 135
259807 VH Hotman
+26 118 111 110 109 101 102 98 97 107 106 112 114 103 104 VH Highway VH Boogie 135
260553 VH Langley
+26 116 104 115 104 97 105 106 111 111 119 116 111 106 109 Louxor Abel 135
259979 VH Linwood
+26 121 97 108 105 95 101 103 106 115 106 111 122 111 104 VH Leyton Nilson 135
260208 VH MarkosP
+26 116 102 115 106 105 112 102 110 111 102 102 111 108 105 VH Monty P Abel 166
258925 VH Monty P
+26 120 95 102 107 103 104 99 115 118 100 110 120 105 108 Milford P Balisto 166
259608 VH Sublime
+26 123 93 109 100 109 108 103 110 109 99 104 106 103 94 VH Skipper Balisto 135
258652 VH Sylvest
+26 108 114 111 107 117 121 111 106 119 110 107 113 89 112 VH Sparky VH Meno 135
259291 VH Badger
+25 124 96 104 91 102 102 110 111 113 95 110 101 88 112 VH Bruce VH Booth 166
259293 VH BlietRC
+25 115 113 113 103 104 99 105 114 113 104 110 106 99 95 VH Bosman Fageno 135
259463 VH Beluga
+24 120 97 107 105 104 103 105 110 109 100 115 114 94 101 VH Broback VH Clement 135
258649 VH Bradoc
+24 100 118 109 106 120 118 119 108 121 99 114 111 99 102 VH Blush VH Bynke 135
259479 VH Smoodie
+24 109 106 105 105 106 116 115 116 118 87 106 115 92 96 VH Skipper VH Miguel 135
259469 VH Benaro
+23 121 98 109 103 104 101 102 100 109 104 112 105 103 100 VH Brook VH Gant 135
260636 VH Mint PP
+23 117 102 102 105 110 95 100 116 117 102 111 114 93 110 VH Monty P Chipper P 166
260203 VH Slatt P
+23 121 105 105 92 92 90 99 104 107 113 95 116 104 111 Sound Syst Powerball 135
257050 VH Sparky
+23 112 118 98 103 108 119 100 95 114 106 105 116 93 105 VH Suarez VH Salomon 135
258939 VH Lombre
+22 104 125 107 100 115 111 105 111 109 96 101 110 104 92 VH Liftoff Denim 135
259612 VH Panache
+22 124 95 113 86 108 98 104 95 114 97 100 98 87 110 VH Pogba P VH Gant 135
259811 VH Ramsey
+22 110 107 104 108 112 113 106 105 124 109 111 105 93 111 VH River Penley 135
260204 VH Romulus
+22 114 103 103 95 110 112 106 102 118 100 112 115 108 101 VH Rozwell VH Clark 135
259286 VH Sniff
+22 105 122 106 96 115 111 107 99 115 90 94 112 107 98 VH Simon VH Clark 135
258818 VH Leyton
+21 108 109 111 109 105 97 109 114 114 97 107 113 92 105 VH Lot VH Rubak 135
259970 VH Sky Red
+21 109 117 112 106 96 116 92 102 122 111 112 122 110 96 Styx Red Brekem 166
257952 VH Benzema
+20 121 92 87 105 98 108 96 114 110 95 110 107 104 109 Balisto VH Grafit 135
257921 VH Fray RC
+20 115 112 113 110 97 96 99 102 97 117 96 84 113 114 Fageno VH Black 135
258820 VH Gombo
+20 107 110 104 104 114 105 107 103 110 92 113 119 109 104 Gandhi VH Miracle 135
258966 VH Lurig
+20 106 116 102 104 113 110 105 109 112 93 108 106 97 95 VH Lemek VH Miracle 135
259819 VH Molde P
+20 116 98 118 93 95 110 105 102 108 120 95 116 91 106 MissionRCP Reflector 135
259127 VH Stilo
+20 114 104 107 100 101 110 105 93 113 96 107 111 92 111 VH Story VH Booth 135
259123 VH Artem
+19 109 109 106 106 97 109 98 104 115 103 106 117 108 112 Abel Boss 135
258436 VH Brixton
+19 110 100 107 108 106 110 100 108 119 86 118 122 100 110 Balisto VH Mandel 135
257238 VH Cosmo
+19 107 114 107 106 114 118 98 102 116 98 93 106 112 107 VH Clark Router 135
259118 VH Kilmer
+18 104 114 103 97 97 96 111 100 114 121 113 128 101 101 VH Kasi RC Fageno 135
258816 VH Python
+18 106 108 108 91 101 105 110 104 115 110 107 118 92 109 Penley G-Force 135
255761 VH Booth
+17 120 98 110 93 95 103 92 111 111 101 114 95 96 117 Beacon Planet 135
258451 VH Renault
+17 112 99 110 96 108 104 100 102 119 105 109 98 115 109 Reflector VH Miracle 135
258170 VH Soulrun
+15 108 98 107 99 98 105 104 115 110 124 92 125 89 109 Supershot Epic 135
259558 VH MixPPRC
+13 112 101 109 103 82 100 103 102 114 115 102 111 87 102 MissionRCP Powerball 166
258650 VH Raffi
+13 106 109 104 111 101 107 99 98 115 90 120 102 102 92 Rodgers VH Grafit 135
259128 VH Burash
+12 107 101 104 99 100 111 104 93 110 105 112 112 103 110 Brentano Sargeant 135
258308 VH BassRed
+11 111 99 102 100 89 100 98 103 106 112 110 105 100 112 Bolt RC Destry RC 135
257364 VH Pontos
+11 106 109 94 106 108 107 96 103 104 96 98 95 101 107 Picanto VH Bismark 135
257001 VH Future
+8 112 94 103 115 111 110 80 96 104 105 95 96 118 107 Fanatic Juwel 135
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.