luk

Holstein

X-Vik tyre
Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VH Crown, VH Sector, VH Gotcha, VH Linwood, VH Prada, VH Ramsey, VH Saade, VH Allusio og VH Burzaco.
FULD SKEMA

stb. nr. race navn ntm far x mf pris
260098 HOL VH Growny +38  G VH Goleen x Rodgers 218
260549 HOL VH Barwish +36  G VH Baramas x VH Plato 218
260551 HOL VH Burzaco +36  G VH Bahrain x Checkers 218
260373 HOL VH Saade +35  G VH Stan x VH Esset 218
260096 HOL VH Sector +35  G VH Sylvest x Balisto 218
260474 HOL VH NovakRC +34  G VH NolanRC x Reflector 218
260547 HOL VH Allusio +33  G Aragon x VH Bosman 218
259972 HOL VH Gotcha +33  G VH Grejs x Danno 218
259980 HOL VH Crown +32  G Charley x SB Silver 166
259811 HOL VH Ramsey +32  G VH River x Penley 166
259122 HOL VH Bahrain +31  G VH Bosman x VH Sergio 166
260213 HOL VH Habakuk +31  G Hartley x Abel 166
259480 HOL VH Hipsen +30  G VH Highway x VH Booth 166
260207 HOL VH Prada +30  G VH Python x Racer 166
259809 HOL VH Friday +29  G Federal x VH Gant 135
260208 HOL VH MarkosP +29  G VH Monty P x Abel 166
259978 HOL VH Ridley +29  G VH Rakeem x VH Foster 166
259291 HOL VH Badger +28  G VH Bruce x VH Booth 166
259616 HOL VH Ginger +28  G VH Goleen x Vitesse 166
259973 HOL VH Laval P +28  G Louxor x Powerball 166
258925 HOL VH Monty P +28  G Milford P x Balisto 166
258654 HOL VH Romello +28  G Rodgers x VH Miracle 166
260204 HOL VH Romulus +28  G VH Rozwell x VH Clark 166
258652 HOL VH Sylvest +28  G VH Sparky x VH Meno 135
259807 HOL VH Hotman +27  G VH Highway x VH Boogie 135
258649 HOL VH Bradoc +26  G VH Blush x VH Bynke 135
259814 HOL VH Bronski +26  G VH Brook x VH Gant 135
259979 HOL VH Linwood +26  G VH Leyton x Nilson 135
259608 HOL VH Sublime +26  G VH Skipper x Balisto 166
259293 HOL VH BlietRC +25  G VH Bosman x Fageno 135
259476 HOL VH Bones +25  G VH Benzema x VH Everest 135
260203 HOL VH Slatt P +25  G Sound Syst x Powerball 135
259479 HOL VH Smoodie +25  G VH Skipper x VH Miguel 135
259606 HOL VH Gade +24  G VH Gofeet x Massey 135
257050 HOL VH Sparky +24   VH Suarez x VH Salomon 135
259463 HOL VH Beluga +23  G VH Broback x VH Clement 135
259469 HOL VH Benaro +23  G VH Brook x VH Gant 135
257921 HOL VH Fray RC +23  G Fageno x VH Black 135
259819 HOL VH Molde P +23  G MissionRCP x Reflector 135
259612 HOL VH Panache +23  G VH Pogba P x VH Gant 135
259286 HOL VH Sniff +23  G VH Simon x VH Clark 135
259123 HOL VH Artem +22  G Abel x Boss 135
257238 HOL VH Cosmo +22   VH Clark x Router 135
258820 HOL VH Gombo +22  G Gandhi x VH Miracle 135
258449 HOL VH Rozwell +22  G Reflector x VH Osmus 166
259127 HOL VH Stilo +22  G VH Story x VH Booth 135
257952 HOL VH Benzema +21   Balisto x VH Grafit 135
258818 HOL VH Leyton +21  G VH Lot x VH Rubak 135
258939 HOL VH Lombre +21  G VH Liftoff x Denim 135
258451 HOL VH Renault +21  G Reflector x VH Miracle 135
255761 HOL VH Booth +20   Beacon x Planet 135
258452 HOL VH Balzac +19  G VH Beta x VH Bento 135
258824 HOL VH Garbro +19  G Mardi Gras x VH Grafit 135
259118 HOL VH Kilmer +18  G VH Kasi RC x Fageno 135
258966 HOL VH Lurig +18  G VH Lemek x VH Miracle 135
258816 HOL VH Python +18  G Penley x G-Force 135
258650 HOL VH Raffi +18  G Rodgers x VH Grafit 135
258436 HOL VH Brixton +17   Balisto x VH Mandel 135
257947 HOL VH Brisco +16  G Balisto x VH Op 135
258170 HOL VH Soulrun +16   Supershot x Epic 135
258308 HOL VH BassRed +14  G Bolt RC x Destry RC 135
259128 HOL VH Burash +14  G Brentano x Sargeant 135
259558 HOL VH MixPPRC +14  G MissionRCP x 166
258648 HOL VH Pasha +14  G Penley x Supersire 135
258293 HOL VH Barso +11   Blind Side x VH Mugsy 135
257364 HOL VH Pontos +11   Picanto x VH Bismark 135
257001 HOL VH Future +9   Fanatic x Juwel 135
258440 HOL VH Neptune +8   Nilson x Offie 135
STB. NR. NAVN NTM Y HUNLIG
FR.
KÆLV.
EVNE
FØDSEL GEN.
SH.
KLOV-
SH.
YVER-
SH.
UNGDYRS-
OVERL.
HOLD-
BARHED
KROPS-
KAPA-
CITET
LEMMER MALKE-
ORG.
MALKE-
TID
TEMP. FAR MF PRIS
260098 VH Growny
+38 124 118 98 102 113 103 114 100 120 96 109 104 107 86 VH Goleen Rodgers 218
260549 VH Barwish
+36 120 110 109 107 109 102 112 121 115 102 112 108 111 112 VH Baramas VH Plato 218
260551 VH Burzaco
+36 122 112 105 102 105 120 111 113 124 94 118 106 102 102 VH Bahrain Checkers 218
260373 VH Saade
+35 121 102 109 117 101 119 109 102 119 100 113 119 107 104 VH Stan VH Esset 218
260096 VH Sector
+35 122 110 120 99 109 109 118 98 110 119 106 109 94 104 VH Sylvest Balisto 218
260474 VH NovakRC
+34 107 127 116 101 114 115 118 109 124 103 108 118 101 109 VH NolanRC Reflector 218
260547 VH Allusio
+33 121 109 106 107 104 95 117 102 119 107 110 109 99 115 Aragon VH Bosman 218
259972 VH Gotcha
+33 116 110 119 105 107 106 113 114 116 102 96 111 103 110 VH Grejs Danno 218
259980 VH Crown
+32 122 106 116 98 109 99 102 105 121 108 106 117 108 103 Charley SB Silver 166
259811 VH Ramsey
+32 118 110 107 105 110 114 108 109 124 111 109 108 97 111 VH River Penley 166
259122 VH Bahrain
+31 124 107 98 100 101 100 112 111 116 90 110 95 107 102 VH Bosman VH Sergio 166
260213 VH Habakuk
+31 125 102 110 104 105 107 103 95 108 112 105 113 101 109 Hartley Abel 166
259480 VH Hipsen
+30 117 116 106 96 112 113 114 95 117 92 107 109 88 107 VH Highway VH Booth 166
260207 VH Prada
+30 119 105 109 100 100 97 112 103 115 113 114 121 99 111 VH Python Racer 166
259809 VH Friday
+29 117 110 108 101 114 95 107 100 114 109 109 115 110 119 Federal VH Gant 135
260208 VH MarkosP
+29 118 103 116 105 105 114 104 112 112 101 100 110 106 106 VH Monty P Abel 166
259978 VH Ridley
+29 114 104 120 107 103 110 117 108 113 114 102 113 99 115 VH Rakeem VH Foster 166
259291 VH Badger
+28 126 98 106 90 102 102 111 106 113 95 111 101 89 115 VH Bruce VH Booth 166
259616 VH Ginger
+28 114 107 111 110 113 115 117 94 119 103 107 104 97 94 VH Goleen Vitesse 166
259973 VH Laval P
+28 116 107 117 97 99 103 113 103 117 116 105 117 88 124 Louxor Powerball 166
258925 VH Monty P
+28 121 96 103 106 103 105 101 118 118 100 109 121 106 108 Milford P Balisto 166
258654 VH Romello
+28 109 112 121 103 114 117 106 104 114 99 110 111 119 101 Rodgers VH Miracle 166
260204 VH Romulus
+28 118 104 102 95 112 113 107 103 118 103 113 119 110 101 VH Rozwell VH Clark 166
258652 VH Sylvest
+28 110 114 109 107 113 122 111 107 119 111 106 114 89 113 VH Sparky VH Meno 135
259807 VH Hotman
+27 118 112 110 108 102 105 100 96 107 109 113 116 104 104 VH Highway VH Boogie 135
258649 VH Bradoc
+26 102 120 115 107 119 121 116 108 121 99 113 110 97 103 VH Blush VH Bynke 135
259814 VH Bronski
+26 122 96 105 106 99 112 107 109 119 91 104 104 102 100 VH Brook VH Gant 135
259979 VH Linwood
+26 120 97 108 106 96 102 103 106 115 106 111 123 109 105 VH Leyton Nilson 135
259608 VH Sublime
+26 123 92 108 99 106 108 105 109 109 100 104 107 103 94 VH Skipper Balisto 166
259293 VH BlietRC
+25 114 113 113 101 106 104 106 111 115 106 111 106 99 96 VH Bosman Fageno 135
259476 VH Bones
+25 119 104 103 110 100 106 105 104 111 93 105 110 94 102 VH Benzema VH Everest 135
260203 VH Slatt P
+25 122 105 106 92 92 91 100 105 106 113 95 117 105 110 Sound Syst Powerball 135
259479 VH Smoodie
+25 110 106 104 105 103 116 115 116 119 86 107 116 92 96 VH Skipper VH Miguel 135
259606 VH Gade
+24 113 112 108 102 100 106 104 114 114 99 104 109 102 111 VH Gofeet Massey 135
257050 VH Sparky
+24 113 118 99 104 104 119 100 96 112 107 105 117 94 106 VH Suarez VH Salomon 135
259463 VH Beluga
+23 118 98 108 106 105 106 105 106 110 100 115 115 96 100 VH Broback VH Clement 135
259469 VH Benaro
+23 121 98 108 102 105 102 104 99 110 104 114 107 102 100 VH Brook VH Gant 135
257921 VH Fray RC
+23 118 112 115 110 100 91 97 102 97 117 99 88 109 116 Fageno VH Black 135
259819 VH Molde P
+23 117 98 119 97 95 112 106 103 108 121 97 116 91 106 MissionRCP Reflector 135
259612 VH Panache
+23 124 96 114 85 105 100 105 93 114 97 98 101 92 109 VH Pogba P VH Gant 135
259286 VH Sniff
+23 105 122 108 94 115 111 108 101 117 91 96 114 107 96 VH Simon VH Clark 135
259123 VH Artem
+22 112 109 106 104 96 109 100 107 115 102 106 118 107 113 Abel Boss 135
257238 VH Cosmo
+22 108 118 107 106 117 118 99 102 115 99 94 105 112 108 VH Clark Router 135
258820 VH Gombo
+22 108 110 107 104 116 109 106 103 110 93 113 119 111 103 Gandhi VH Miracle 135
258449 VH Rozwell
+22 108 100 108 103 112 112 103 105 123 104 106 118 138 106 Reflector VH Osmus 166
259127 VH Stilo
+22 115 106 109 98 100 110 106 96 114 96 108 111 93 113 VH Story VH Booth 135
257952 VH Benzema
+21 122 95 86 105 94 108 96 114 110 95 108 107 102 112 Balisto VH Grafit 135
258818 VH Leyton
+21 107 109 112 108 105 100 110 113 115 98 107 114 91 106 VH Lot VH Rubak 135
258939 VH Lombre
+21 103 124 108 100 115 110 106 112 109 96 100 110 106 93 VH Liftoff Denim 135
258451 VH Renault
+21 114 100 108 96 109 107 102 103 120 104 111 99 117 109 Reflector VH Miracle 135
255761 VH Booth
+20 122 98 110 94 95 105 95 111 111 101 114 96 96 118 Beacon Planet 135
258452 VH Balzac
+19 96 116 103 108 120 122 117 117 126 100 102 111 95 89 VH Beta VH Bento 135
258824 VH Garbro
+19 120 103 96 101 97 98 97 98 107 112 108 106 105 107 Mardi Gras VH Grafit 135
259118 VH Kilmer
+18 104 113 103 96 97 96 110 102 115 122 112 129 103 102 VH Kasi RC Fageno 135
258966 VH Lurig
+18 104 116 103 104 110 110 106 108 112 94 110 107 96 95 VH Lemek VH Miracle 135
258816 VH Python
+18 105 110 107 91 103 106 111 103 116 110 108 120 94 109 Penley G-Force 135
258650 VH Raffi
+18 110 110 105 112 106 106 101 96 116 88 123 102 100 91 Rodgers VH Grafit 135
258436 VH Brixton
+17 107 97 109 109 103 106 107 109 118 92 117 121 104 107 Balisto VH Mandel 135
257947 VH Brisco
+16 110 106 99 106 107 94 100 102 122 95 104 107 100 101 Balisto VH Op 135
258170 VH Soulrun
+16 110 92 105 100 96 111 105 116 111 120 99 124 95 111 Supershot Epic 135
258308 VH BassRed
+14 111 100 103 100 96 100 98 109 106 108 111 107 100 115 Bolt RC Destry RC 135
259128 VH Burash
+14 108 102 105 97 99 112 105 92 111 106 110 113 101 113 Brentano Sargeant 135
259558 VH MixPPRC
+14 113 100 110 101 83 102 106 104 113 116 103 109 88 103 MissionRCP 166
258648 VH Pasha
+14 104 100 102 104 96 105 110 120 112 104 103 124 87 104 Penley Supersire 135
258293 VH Barso
+11 105 102 115 106 94 99 102 102 113 96 122 111 92 94 Blind Side VH Mugsy 135
257364 VH Pontos
+11 104 108 92 106 107 107 104 103 107 97 98 96 101 107 Picanto VH Bismark 135
257001 VH Future
+9 111 95 102 115 107 111 85 96 102 106 96 98 119 104 Fanatic Juwel 135
258440 VH Neptune
+8 98 107 108 108 109 111 90 114 121 100 110 114 103 111 Nilson Offie 135
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.